ელ. ფოსტა
პაროლი

 • blokis qarxana - 260000 ID#59755
  ფასი:  260000
  ტელეფონი:  (+995) 595100537
  ავტორის ყველა განცხადება: 20
  გამოქვეყნების თარიღი:  02/21/2020
  ნანახია:  71-ჯერ
  გაზიარება: 
  iyideba BESS markis PRS 402 avtomaturi blokis danadgari.  avtomaturi operaciuli sistemiT, betonis morevis samuSoebi sruldeba miwis zedapirze. gaTvlilia 24 saaTiani muSaobisTvis. aseve gvaqvs sxvadasxva avtomatizaciis sistemebi da moculobebis warmoeba. gaqvT saSualeba mxolod yalibis Secvlis SemTxvevaSi, awarmooT: 5 sm.-dan / 25 sm-mde simaRlis masala, es iqneba: qvafenili, bloki, izobloki, bordiurebi , sarTulSua gadaxurvis fila, buxaris qva Tu betoni. dRiuri warmoeba (8 saaTSi) 4.000c bloki xolo 300 m² qvafenilis tolia.  bunkeris raodenoba/erT bunkeriani, marTvis sistema operatoris kontroliT.  gamocdili samuSao gundis wyalobiT datvirTva- gadacema da ganbaJebis msgavsi samuSaoebis SesrulebaSi, Tqveni Carevis gareSe. yvela am saqmes Tavad vasrulebT.  kontaqti: sales.ka@beyazligroup.com,

  mob: (+90) 549 325 66 64

  mob: +995 571 912 626

  mob: +995 595 100 537

  rafik izno
  მსგავსი განცხადებები
  ვალუტის კურსი/კონვერტორი
  დოლარი
  2.9562
  ევრო
  3.3476
  რუბლი
  4.2963
  ლარი
  1
  Copyright © 2003-2020 Boom.ge რეკლამა | სტატისტიკა | კონტაქტი
  ელ.ფოსტა ან პაროლი არასწორია
  ელ. ფოსტა
  პაროლი